Què és la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per un tècnic competent, i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora en els edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

Quina finalitat té?

Instituir, mitjançant l’Administració, un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, per evitar situacions de risc, promoure el deure de conservació, el manteniment i la rehabilitació, i la millora en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

Quines són les obligacions dels propietaris dels edificis d’habitatges?

 • Encarregar la ITE als professionals acreditats i assumir-ne el cost. En els edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal, l’obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat.
 • Presentar l’informe ITE a l’Administració abans del termini fixat, als 45 anys d’antiguitat, per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici (l’informe caduca als 4 mesos per poder presentar-lo davant l’Administració).
 • Un cop obtingut el certificat de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diverses fases segons la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió de personal tècnic qualificat.
 • En la compravenda d’un habitatge, en què l’edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, la part venedora està obligada a entregar al comprador o compradora el certificat d’aptitud atorgat per l’Administració així com una còpia de l’informe ITE.

Quins edificis han de passar la ITE?

La inspecció tècnica és obligatòria en els supòsits següents:

 • Edificis d’habitatges, abans d’arribar als 45 anys d’antiguitat.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
 • Edificis unifamiliars, s’exceptuaran aquells que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals que poden contenir criteris més amplis i exigents.

Contacte

Nom:

Correu electrònic:

Telèfon:

Direcció, codi postal y població:

Entitats de l'edifici (habitatges + locals):

Missatge:

Més informació

Quins terminis màxims hi ha per fer la inspecció?

Antiguitat edifici plurifamiliar:

 • Entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015.
 • Entre els anys 1961 i 1971: fins al 31 de desembre de 2016.
 • A partir de 1971: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Els edificis anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.

Antiguitat edifici unifamiliar:

 • Anteriors al 1900: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Entre els anys 1901 i 1930: fins al 31 de desembre de 2017.
 • Entre els anys 1931 i 1950: fins al 31 de desembre de 2018.
 • Entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2019.
 • Entre els anys 1961 i 1975: fins al 31 de desembre de 2020.
 • A partir de 1975: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5m o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que aquesta caduqui.

Quin és el contingut de l’informe de la inspecció tècnica?
 • Descripció de l’edifici.
 • Descripció de les deficiències detectades, les quals poden tenir la qualificació de molt greus, greus, importants o lleus.
 • Obligatorietat pel que fa al personal tècnic d’incorporar recomanacions de conservació, manteniment i possibles millores de l’ecoeficiència dels edificis i els ajustaments raonables d’accessibilitat o funcionalitat.
Qualificació de les deficiències

L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges ha de detallar les deficiències detectades en l’edifici, i les ha de qualificar de la manera següent:

 • Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.
 • Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.
 • Deficiències importants: són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.
 • Deficiències lleus: són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.
Què és el certificat d’aptitud?

És el document emès per l’Administració sobre la base del contingut de l’informe tècnic (ITE), que acredita el compliment del deure d’inspecció i, segons el cas, el deure de conservació. Pot atorgar-se un període:

 • De 10 anys, si l’edifici no presenta deficiències o aquestes deficiències són lleus.
 • De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han dut a terme les obres de reparació.
 • De 3 anys, amb caràcter cautelar, si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han dut a terme les obres de reparació.
 • Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

Abans de la seva caducitat, la propietat haurà de sotmetre l’edifici a una nova inspecció ITE i sol·licitar un nou certificat d’aptitud.

Passa la ITE en 4 senzills passos

Contacta'ns

Contacta amb nosaltres telefònicament (93 008 87 24), per email o mitjançant el nostre formulari de contacte per concertar la visita.

Visita

Visita als habitatges i locals que componen l’edifici per a realitzar la inspecció visual i la presa de dades dels elements que ho componen.

Redacció ITE

Redacció de l’informe a l’aplicatiu oficial, descrivint la composició de l’edifici i analitzant i classificant les deficiències trobades.

Entrega ITE

Un cop finalitzat l’informe, t’entregarem una còpia del document signat pel tècnic i procedirem a gestionar el certificat d’aptitud.