Què és la llicència d’obertura i activitat?

És una llicència municipal obligatòria perquè en un local, nau o oficina es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d’habitabilitat i ús d’aquesta activitat.
La llicència d’obertura o activitat es concedeix a l’amo d’un negoci per al desenvolupament d’una activitat determinada. Haurà de renovar-se cada vegada que canviï l’activitat desenvolupada en el local, que hi hagi modificacions en el mateix o que canviïn els propietaris del negoci, per exemple en cas de traspàs.

Coneix bé els requisits de la teva activitat

A l’hora de buscar un local, nau o oficina per al teu negoci, has de tenir sempre present la seva adequació als requisits exigits per al tipus d’activitat a desenvolupar.
Per evitar costos inesperats, a CEDITECT ens assegurem i ocupem que el local compleix tots els requisits abans de tancar la compra o lloguer. És necessari comprovar-los fins i tot si en el local ja s’exercia aquesta activitat, ja que la normativa cada vegada és més exigent i els locals amb llicències d’obertura antigues moltes vegades no compleixen la normativa actual, que és la que exigirà l’Ajuntament per donar la seva aprovació.

Quins tipus de llicències d’activitat existeixen?

Existeixen dos tipus de llicències en funció del grau de molèsties, danys i riscos a persones de l’activitat a desenvolupar:

  • Activitats innocues: són aquelles que no generen molèsties significatives, impacte mediambiental (salubritat, higiene), danys a béns públics o privats ni risc per a béns o persones. Es consideren activitats innòcues molts petits comerços com a tendes de moda o de productes d’alimentació no peribles, així com petites oficines per a la prestació de serveis diversos.

  • Activitats qualificades: són aquelles considerades com a molestes, insalubres, nocives i/o perilloses (hostaleria, activitats industrials, determinats comerços i serveis) i que requereixen adoptar mesures *correctivas sanitàries, de seguretat i/o mediambientals. Moltes d’elles només es poden realitzar en sòl industrial.

Contacte

Nom:

Correu electrònic:

Telèfon:

Direcció, codi postal y població:

Missatge:


És necessari un informe o un projecte tècnic?

Les activitats innòcues tenen un procediment de legalització més senzill, amb menors requisits i costos associats. Segons la Llei 16/2015, són activitats sotmeses a règim de declaració de responsable, i en les mateixes farà falta presentar un certificat tècnic conformi el local compleix les condicions mínimes, sobretot quant a protecció contra incendis, ventilació i accessibilitat. Cap la possibilitat que es puguin demanar plànols justificatius del local realitzats per un professional.
En el cas de les activitats qualificades és necessari aportar un projecte tècnic més complet que permeti emetre els corresponents informes municipals, que variaran segons les característiques i dimensió del negoci (informes urbanístics, industrials, sanitaris, mediambientals o jurídics). En aquest cas caldrà comprovar si es tracta d’un règim de comunicació, en el qual es realitza un projecte conforme el local compleix amb les condicions mínimes exigides per la normativa, o bé d’una llicència ambiental, consistent en un projecte molt més complex quant a redacció i temps d’execució.
Previ al projecte d’activitat i per poder satisfer tots els punts sol·licitats per la normativa vigent, probablement hi hagi la necessitat d’execució de reformes i obres. Per a això serà necessari demanar el permís o llicència d’obres a l’Ajuntament, que en funció de les dimensions haurà d’anar acompanyat d’un projecte justificatiu.
El projecte ha de contemplar totes les característiques de l’establiment i de l’activitat a desenvolupar: plànols d’ubicació i distribució, dimensions, reformes a realitzar, instal·lacions i compliment de les normes aplicables.
Segons el tipus d’activitat a desenvolupar serà imprescindible aportar documentació annexa com pot ser el Projecte Elèctric (legalització de les instal·lacions de Baixa Tensió) o Estudi Acústic.
En ocasions, per a activitats molestes, sol ser necessari el permís de la Comunitat de veïns.
A CEDITECT som professionals acreditats per realitzar aquest tipus de projectes tècnics i tramitar i gestionar tota la documentació.

Cost de la llicència d’obertura i activitat

El cost de la llicència d’activitat té dos components:

  • Cost de l’informe o projecte tècnic d’activitat: dependrà de la complexitat del projecte a realitzar. Cal tenir en compte la possibilitat del Projecte Elèctric i de l’Estudi Acústic. A més, en cas de llicències ambientals serà imprescindible la inspecció per part d’una Entitat de Control Ambiental.

  • Taxes de l’Ajuntament: es calculen per a cada local tenint en compte tres factors: rellevància comercial del carrer, grandària del local (superfície) i tipus d’activitat. Les taxes són lògicament majors per a activitats qualificades i com més rellevant sigui un carrer i més gran el local. Segons l’Ajuntament les taxes varien.

En cas de ser necessàries obres:

  • Cost del projecte d’obres: dependrà de la complexitat del projecte a realitzar. Inclourà Adreça d’Obres i documentació necessària en matèria de Seguretat i Salut.

  • Taxes de l’Ajuntament: es calculen segons el Pressupost d’Execució Material de les obres. Segons l’Ajuntament les taxes varien.

Sol·licitud de la llicència d’obertura i activitat

Contacta'ns

Contacta amb nosaltres telefònicament (93 008 87 24), per email o mitjançant el nostre formulari de contacte per concertar la visita amb un dels nostres tècnics.

Visita

Presa de dades i inspecció del local per part d’un tècnic competent, per a l’estudi de les diferents opcions i problemàtiques que poden sorgir.

Projecte tècnic

Elaboració de l’informe o projecte tècnic de llicència d’obertura, visat en el Col·legi professional de Barcelona i pagament de taxes municipals corresponents.

Sol·licitud

Presentació de la sol·licitud de llicència d’obertura, juntament amb el projecte tècnic i el resguard de l’abonament de les taxes municipals, en el registre de l’Ajuntament.

El termini de resolució depèn de la càrrega de treball i de l’Ajuntament en qüestió. Per això, potser t’interessi començar a funcionar una vegada que hagis presentat la sol·licitud, pràctica molt habitual que s’empara en el silenci administratiu, això sí, havent-te assegurat que compleixes tots els requisits necessaris per a la teva activitat, ja que en cas contrari et veuràs obligat a tancar o esmenar les deficiències detectades, podent fins i tot haver de pagar alguna multa.